מרגלית 54

הפרוייקט לאחר אישור הועדה המקומית וועדת הערר.